Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Perambur Fruit Shop

J.B. Fruit Shop
8/129, Madhavaram High Road,
Perambur, Chennai - 600011
Phone: 9884759467

Oceanaa Fish N Fresh
New #23/Old #15, Bharathi Road,
Perambur, Chennai - 600011
Land Mark:Near Perambur Bus Terminus
Phone: 044 - 45571064, 9500003738

Perambur Vegetable Supermarket
No. 3, Bharathi Road,
Perambur, Chennai - 600011
Land Mark:Near Perambur Bus Terminus
Phone: 044 - 25518281, 044 - 25511444,
9962213678

Perumal Fruit Stores
#29, Watkins Road,
Perambur, Chennai - 600011
Phone: 044 - 25511791

<< Back