Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Carpenters in Ponneri

Om Cherma Wood Furniture
No. 167, Theradi Street,
Ponneri, Chennai - 601204
Land Mark: Near Vijayalakshmi Kalyana Mandapam
Phone: 9952231058

Ravi Wood Works
No 98, Krishnaswamy Mudali Street,
Ponneri, Chennai - 601204
Phone: 9500903933

Sri Bhavani Amman Furniture Works
No.22, Hathaullasha Street,
Ponneri, Chennai - 601204
Phone: 9884209888, 9962353523


<< Back